REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.    REKLAMACJA PRODUKTU
7.    POSTANOWIENIA DODATKOWE
8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gadzetyznadrukiem.com prowadzony jest przez spółkę SPDESIGN z siedzibą w Szczecinku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420974; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.; NIP: 6731895871; REGON: 322123549; adres poczty elektronicznej: sklep@reklamydrukarnia.pl, numer telefonu kontaktowego: 669032382.

1.2.    Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców oraz konsumentów.

1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

1.4.4.    KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gadzetyznadrukiem.com

1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – SPDESIGN z siedzibą w Szczecinku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420974; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.; NIP: 6731895871; REGON: 322123549; adres poczty elektronicznej: sklep@reklamydrukarnia.pl, numer telefonu kontaktowego: 669032382.
1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.


2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

2.1.1.1.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reklamydrukarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek.

2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków  (1) - podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

2.1.3.1.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reklamydrukarnia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek.

2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 55.0. i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


2.3.    Tryb postępowania reklamacyjnego:


2.3.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.3.2.    pisemnie na adres: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek

2.3.3.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@reklamydrukarnia.pl


2.3.4.    Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.3.5.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.4.    Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy:

2.4.1.    Usługodawca odpowiada jedynie za działanie zgodnie z faktycznie otrzymanymi instrukcjami i nie przejmuje odpowiedzialności za błędy i usterki wynikające z braku działania lub niepoprawnego działania wykorzystywanych środków komunikacji i łączności, będący poza kontrolą Usługodawcy, które mogą wpłynąć na terminowość i poprawność przesyłanych zamówień. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty treści i/lub danych ani zwłokę w transmisji powstałe w wyniku korzystania z któregoś z dostawców dostępu do Internetu (IASP) lub spowodowane na skutek niewłaściwego działania przeglądarki internetowej, wirusa komputerowego lub innych problemów związanych z usługami świadczonymi przez któregoś z dostawców dostępu do Internetu. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku otrzymania niewłaściwych lub niepoprawnych treści lub danych.

2.4.2.    Informacje i materiały zawarte w Sklepie Internetowym, włącznie z tekstem, grafiką, linkami dostarczane są wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji i materiałów prezentowanych w Sklepie Internetowym i explicite wyłącza swoją odpowiedzialność za ewentualne błędy i pomyłki.

2.4.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności), powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania ze Sklepu Internetowego, lub innych witryn, powiązanych ze Sklepem Internetowym, odnośnikami oraz wskutek korzystania z informacji lub usług, znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych, czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy Usługodawca został czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.


2.4.4.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Sklepu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.4.5.    Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.


3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.


3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


3.3.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień


3.3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.


3.3.2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 3 dni potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie umowy następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


3.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.


4.1.2.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.


4.1.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


4.1.4.    Płatność za pomocą kredytu kupieckiego przyznawanego na warunkach określonych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.


4.2.    Termin płatności:


4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba, że Umowa stanowi inaczej.


4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


4.2.3.    W przypadku płatności za pomocą za pomocą kredytu kupieckiego, Klient jest obowiązany do spłacenia kredytu kupieckiego w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą w toku przyznawania kredytu.


4.3.    Sprzedawca zastrzega sobie własność Produktu do chwili zapłaty przez Klienta całości ceny.


5.    KREDYT KUPIECKI


5.1.    Sprzedawca, przyznając Klientowi kredyt kupiecki, wskazuje maksymalny poziom zadłużenia Klienta.


5.2.    Kredyt kupiecki jest przyznawany Klientowi przed zawarciem drugiej lub kolejnej Umowy Sprzedaży na podstawie pisemnego wniosku Klienta o kredyt kupiecki. Wysokość kredytu kupieckiego oraz termin płatności uzależnione są od potencjału, potrzeb, możliwości handlowych, historii i wysokości transakcji oraz oceny wiarygodności płatniczej Klienta dokonanej przez współpracujące ze Sprzedawcą instytucje ubezpieczeniowe. W przypadku gdy wiarygodność Klienta jest oceniana przez wskazaną przez Sprzedawcę firmę ubezpieczeniową, Klient ma obowiązek udostępnić tej instytucji odpowiednie dane finansowe.


5.3.    Po przyznaniu Klientowi kredytu kupieckiego, Sprzedawca może go zmienić lub cofnąć w każdym czasie, w szczególności, w przypadku:


5.3.1.    niewywiązywania się Klienta z postanowień zawartych ze Sprzedawcą umów,


5.3.2.    powzięcia przez Sprzedawcę informacji o takim stanie zadłużenia Klienta wobec innych kontrahentów, które uniemożliwiałby wywiązanie się przez Klienta z postanowień umów zawartych ze Sprzedawcą.


5.4.    W przypadku gdy Klient zalega z dokonaniem płatności wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić przyjęcia kolejnych Zamówień Klienta, a w razie konieczności także wstrzymać realizację Zamówień będących w trakcie realizacji, do chwili otrzymania zaległej płatności.


5.5.    Klient, któremu Sprzedawca przyznał kredyt kupiecki zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej o:


5.5.1.    złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, a także powodach stanowiących uzasadnienie tego wniosku,


5.5.2.    zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta, jego nazwy lub właścicieli,


5.5.3.    każdej zmianie wpływającej na zdolność Klienta do spłaty zobowiązań względem Sprzedawcy.  


5.6.    W przypadku nie wypełnienia w/w obowiązków informacyjnych, Sprzedawca ma prawo jednostronnie odstąpić od zawartych, a niewykonanych umów oraz postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z umów, na podstawie których Sprzedawca dokonał już wydania Produktu.


5.7.    Klientowi nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy prawa bezwzględnie powszechnie obowiązującego), w tym w każdym przypadku wyłącza się prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania umowy.


6.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.2.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
6.3.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6.3.1.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
6.3.2.    Przesyłka paletowa.
6.3.3.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kościuszki 15, 78-400 Szczecinek – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.
6.4.    Termin dostawy Produktu do Klienta wskazany jest każdorazowo w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub za pomocą kredytu kupieckiego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.5.    Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – wskazany jest każdorazowo w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym lub W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub za pomocą kredytu kupieckiego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


7.    REKLAMACJA PRODUKTU
7.1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona w następujących przypadkach:
7.1.1.    nieznaczne różnice w kolorystyce i fakturze Produktów w stosunku do zdjęć Produktów na stronie Sklepu Internetowego;
7.1.2.    wykonanie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży z 3% marginesem błędu co do ilości Produktu, ze względu na uszkodzenia powstające w druku, ewentualne uszkodzenia Produktów w magazynie lub jego brak podczas realizacji, przy czym w wymienionym przypadku Klient jest obowiązany zapłacić wyłącznie cenę otrzymanej przez niego części Zamówienia.
7.1.3.    Produkt, na którym podmiot inny niż Sprzedawca, po dostarczeniu Produktu Klientowi, wykonał nadruk, grawerowanie, haft lub inne zdobienie.
7.1.4.    Różnice w kolorze oraz fakturze wykonanego graweru
7.2.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona w sposób określony w dalszej części niniejszego punktu.
7.3.    Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wydania Produktu Klientowi i konieczne jest, aby odnosiło się do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.
7.4.    O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Klienta ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu.
7.5.    Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania Produktu.
7.6.    Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych podczas odbioru Produktu wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.
7.7.    Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:
7.7.1.    kopia listu przewozowego,
7.7.2.    dokument zawierający dokładny opis Produktu (zgodny z opisem podanym w zamówieniu), numer zamówienia, dokładna ilość reklamowanych Produktów,
7.7.3.    protokół rozbieżności lub inny dokument opisujący w jaki sposób stan Produktu odbiega od normy,
7.7.4.    żądanie Klienta (np. obniżenie ceny, wymiana Produktu).
7.8.    Wszystkie reklamacje, zarówno co do ilości, jak i co do jakości, muszą być wyrażone w fizycznie mierzalnych wartościach.
7.9.    W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kliencie spoczywa obowiązek wykazania niezgodności dostarczonego Produktu z zamówieniem bądź normą materiałową.
7.10.    Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę otrzymania przez Sprzedawcę na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub formularza na stronie www pierwszego zgłoszenia o istnieniu wady Produktu.
7.11.    Klient zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany Produkt Sprzedawcy do wglądu w stanie, w jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Klient zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania Produktu. Jeżeli Produkt zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu wygasa. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący ma obowiązek powstrzymać się z dalszą sprzedażą Produktu.
7.12.    Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Kliencie. Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie strony. Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości Produktu po udostępnieniu mu stosownej ekspertyzy.
7.13.    Koszty w/w ekspertyzy, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Sprzedawcy i Klienta, koszty wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego Produktu zostaną pokryte przez strony według następujących zasad:
7.13.1.    w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Sprzedawca;
7.13.2.    w przypadku nieuwzględnienia reklamacji ze względu na jej bezzasadność, wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Klient.
7.14.    Uwzględnienie lub nieuwzględnienia reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii Produktu przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu w/w ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana Produktu jest niemożliwa Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Produktu i zwrócić Klientowi stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Klienta.
7.15.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi jeden miesiąc i liczony jest od daty otrzymania wszystkich dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy lub uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.
7.16.    Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Klienta z tytułu nienależytej jakość lub ilości Produktu musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.
7.17.    Odszkodowanie za szkody wyrządzone Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto Produktu objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Klienta oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.
7.18.    Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany mu Produkt. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.


8.    UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.2.    Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient obowiązany jest do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy - tel: 669 032 382 lub na adres e-mail Sprzedawcy i zgłoszenie chęci zwrotu Produktu;
8.3.    W przypadku wykonania przez Klienta umownego prawa odstąpienia od umowy, koszt dostawy Produktów do Klienta lub odbiorcy oraz dostawy zwrotnej obciąża Klienta.
8.4.    Umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w stosunku do Produktów stanowiących artykuły świątecznych, sezonowe, II jakości i końca serii, a także Produktów, na których wykonano nadruk, znakowanie, haft lub inną kastomizację.


9.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
9.1.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.3.     Usługobiorca przesyłając Usługodawcy wzór graficzny lub korzystając z logotypów przechowywanych w zasobach Usługodawcy, gwarantuje i zapewnia, że jest upoważniony do korzystania z wszystkich praw, w tym prawa do znaku handlowego, logotypu, sloganu, portretu, grafiki, znaku graficznego, zdjęcia i jakiejkolwiek innej treści i wzoru zawartych w pliku.
9.4.    Usługobiorca jest obowiązany zagwarantować, że przesłany wzór graficzny, ani w całości, ani też w części:
9.4.1.    nie narusza żadnych praw do własności intelektualnej osób trzecich;
9.4.2.    nie jest przedmiotem takiego naruszenia w wyniku, którego Usługobiorca go otrzymał;
9.4.3.    nie podlega ograniczeniom, które uniemożliwiałyby Usługodawcy legalną reprodukcję i przetwarzanie przesłanych obrazków i tekstów zgodnie z Zamówieniem.


10.    POUFNOŚĆ
10.1.    Klient obowiązany jest do zachowania w tajemnicy, nie ujawniania, nie przekazywania i nie wykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji umowy danych, informacji oraz warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
10.2.    Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy obowiązuje przez cały okres współpracy handlowej stron, jak i po jej ustaniu przez okres 5 lat.
10.3.    W przypadku naruszenia przez Klienta nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w wysokości 50 000,00 PLN za każde naruszenie.
10.4.    Za tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedawcy uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie zostały ujawnione z woli Sprzedawcy i nie są powszechnie znane i co do których Klient  został poinformowany o ich poufnym charakterze lub co do których ze względu na ich rodzaj lub okoliczności Klient mógł przypuszczać, że są poufne.


11.    POSTANOWIENIA DODATKOWE
11.1.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.2.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
11.3.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11.4.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.5.    W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 150 zł.
11.6.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2.    Zmiana Regulaminu:
12.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
12.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
12.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.